ÂŞIK SANATI SEMPOZYUMU


Anadolu’nun köklü kültürel mirası, geleneği ve eşsiz zenginliğini kendine özgü duyuş, deyiş ve icra ile şiir, hikâye, destan, müzik gibi sanatın birçok dalında buluşturarak nesilden nesile aktaran âşık sanatı, Anadolu insanının hayata bakış biçiminin, toplumsal bellekte sakladığı kültürel değerlerinin ve çok yönlü estetik anlayışının üreticisi ve taşıyıcısıdır. Orta Asya’dan Anadolu’ya, Balkanlar’dan Doğu Sibirya’ya kadar Türk insanının ayak bastığı her coğrafyaya usta-çırak ilişkisiyle taşıdığı âşık sanatı, sözlü ürünlerle hatırlatmaya devam ettiği toplumsal tarih, ortak yaşam ve kültürel ögeleri günümüz duyarlığıyla anlamak, yorumlamak ve dönüştürmek için hâlâ verimli bir kaynak olarak varlığını devam ettirmektedir. Bu verimli kaynak, yereli de aşıp evrenselin sınırlarına uzanmış, âşık sanatının özü olan insan sevgisi, hoşgörü, barış, akıl, ahlak, adalet, adap gibi değerleri yücelten ve gelecek nesillere salık veren Hacı Bektâş-ı Velî’nin düşüncelerinde bütünleşmiştir. Gerek ülkemiz gerekse UNESCO tarafından 2021 yılının Hacı Bektâş-ı Velî Yılı olarak ilan edilmesi, âşık sanatının geçmişten geleceğe insan-ı mahlukat olma arayışında olan bütün nesillere kimlik kazandıran kurucu etkisini, verdiği ilhamı ve en önemlisi yaşayan mirasını bir kez daha hatırlatmakta, bu uğurda yapılacak çalışmalarda bütün bir insanlığa sorumluluk vermektedir.

Âşık sanatına yönelik yapılan çalışmalara katkı sunarak bu sanata karşı sorumluğunun gereğini yerine getirmeyi amaçlayan Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ev sahipliğinde “Âşık Sanatı Sempozyumu” gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun başlıca amacı, Türkiye’de âşık sanatı üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirerek disiplinler arası bir paylaşım ve tartışma ortamı sağlamak, bu alandaki birikimi değerlendirmek ve yeni çalışmalara yönelik diyaloğu ve iş birliğini teşvik etmektir.

Sempozyumda “Âşıklık Geleneği”, “Yaşayan Âşık Sanatı”, “Âşıkların Sazından Hacı Bektâş-ı Velî” ve “Gelecek Kuşaklara Aktarım” oturumlarında çok yönlü bir bakış açısıyla âşık sanatının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.